Inleiding

Wij zijn een initiatiefgroep bestaande uit ouders en professionals uit het onderwijs en de zorg. In Oisterwijk en directe omgeving signaleren wij een grote behoefte aan voltijds (basis)onderwijs voor hoogbegaafde kinderen. De initiatiefgroep is een website gestart om de belangstelling voor een voltijdsvoorziening nader in kaart te brengen.

De huidige mogelijkheden voor hoogbegaafde kinderen in Oisterwijk en omgeving zijn niet toereikend of kunnen pas worden ingezet wanneer een kind is vastgelopen en de school aangeeft handelingsverlegen te zijn. Verschillende betrokkenen, en dan met name professionals, geven de voorkeur aan het creëren van een passende plek binnen het reguliere basisonderwijs. Uit veel reacties en ervaringen, van dezelfde en andere betrokkenen, blijkt dit op korte termijn echter niet realiseerbaar. Vanuit verschillende scholen wordt er veel inspanning geleverd om het onderwijsaanbod voor individuele leerlingen aan te passen. Het aanpassen van de leeromgeving binnen het reguliere onderwijs blijkt echter heel moeilijk; denk hierbij bijvoorbeeld aan de mogelijkheden om samen te spelen en werken met peers, het leren leren (niet alleen in de plusklas) en omgaan met hoge sensitiviteit. Ook wordt aangegeven dat het vaak ontbreekt aan voldoende kennis en expertise rondom hoogbegaafdheid. Er bestaat binnen de initiatiefgroep dan ook consensus over de noodzaak voor een voltijds voorziening voor deze groep kinderen.

Stichting HB Onderwijs Oisterwijk

Voor het uitwerken van ons initiatief is de Stichting HB Onderwijs Oisterwijk opgericht.

Onze missie is om bij te dragen aan een positieve cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling van  hoogbegaafde leerlingen uit Oisterwijk en omgeving, door hen een passende en veilige leeromgeving te bieden. Onder een passende leeromgeving verstaan wij een leeromgeving tussen gelijkgestemden, waarbij wordt ingespeeld op ieders specifieke (leer)behoeften en zijnskenmerken. Een omgeving waar kinderen echt zichzelf kunnen zijn. Wij steven naar realisering van voltijds HB basisonderwijs van groep 1 tot en met groep 8. Naast het kerndoeldekkende én het bij de doelgroep passende extra curriculum, zal worden ingespeeld op vaardigheden die ze nu én later als hoogbegaafde jongeren en volwassenen in hun leven nodig hebben.

0
Geinteresseerde ouders
0
Geïnteresseerde leerlingen
0
Geinteresseerde professionals